Jan Rhebergen

Commissielid

Jan heeft een achtergrond als wetenschapper. Thema's die raken aan wetenschap en techniek en de impact ervan op de samenleving hebben zijn aandacht, in het bijzonder waar lokaal en nationaal elkaar ontmoeten of overlappen.

Zo zijn duurzaamheid en de energietransitie bijvoorbeeld of ontwikkelingen in het digitale domein onderdeel van Jan's portefeuille.

Volgens Jan zou de gemeente Zoetermeer kritischer mogen zijn op rapporten en over het algemeen op de input waar beleid uiteindelijk op gestoeld is. Omissies of zefs verkeerde informatie kunnen grote gevolgen hebben. Niet alleen voor onze veiligheid en welzijn maar ook qua kosten.

Veel beleid lijkt ingegeven te zijn door aannames die niet altijd kloppen of genuanceerder zijn dan verondersteld. Ook worden in beleid vaak neven-effecten die óók belangrijk zijn of misschien zelfs belangrijker niet waargenomen en meegenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie is dit het geval waar niet gekeken wordt naar de uitstoot of negatieve milieueffecten die elders teweeg gebracht worden. Of wat te denken van klimaatadaptatiemaatregelen waar geen aandacht voor de ecologische impact is.

Op een integrale en kritische kijk gebaseerd op feiten valt niet af te dingen.

Een stokpaardje van Jan is kernenergie. Bij de huidige oververtegenwoordiging van hernieuwbare bronnen in de energietransitie lopen we tegen grote problemen aan zoals net-congestie, overmatig ruimtebeslag en grondstofgebruik en gebrek aan leveringszekerheid en dan hebben we nog niet eens gekeken naar de kosten. Op deze thema's publiceert Jan ook af en toe artikelen op LinkedIn.

 

Woordvoerdersportefeuilles:

  • Leefbaarheid, duurzaam en groen,
  • Veiligheid,
  • Energie transitie