Partij Democratie voor Zoetermeer

Partijprogramma 2022 – 2026

De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) vindt dat Zoetermeer een aantrekkelijke woon- en leefstad moet blijven. De woningmarkt staat onder druk. Huizenprijzen stijgen en er zijn niet genoeg betaalbare huurwoningen voor de inwoners van Zoetermeer.

Het MKB is goed voor 70% van de werkgelegenheid in Zoetermeer en zorgt voor veel innovatie. Bij aanbestedingen van de gemeente moeten Zoetermeerse bedrijven, bij gelijkwaardigheid, voorrang krijgen. 

Lees hieronder ons volledige programma:

Financiën

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt dat de gemeente Zoetermeer beter met zijn begrotingsgelden moet omgaan. Geen geld besteden aan prestigeprojecten, risicovolle of onhaalbare doelen. Het is tenslotte geld van de Zoetermeerders dat uitgegeven wordt en waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

Het overhevelen van gelden tussen begrotingsonderdelen moet makkelijker worden. Daarmee creëer je meer begrotingsruimte voor uitgaven die elders in de begroting nodig maar niet gedekt zijn.

Toeristenbelasting niet naar de algemene middelen maar gebruiken voor stadspromotie.

Mensen die in de bijstand zitten zoveel mogelijk verplicht vrijwilligerswerk laten doen. Zo doen zij werkritme op, leren nieuwe vaardigheden en raken daardoor wellicht sneller uit de bijstand.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Geen verhoging van de OZB;
 • Opbrengst van de toeristenbelasting gebruiken voor stadspromotie;
 • "Van het gas af" - projecten alleen als dat voor de gemeente én de Zoetermeerders geen hoge investeringskosten met zich meebrengt;
 • Terugdringen van het aantal mensen in de bijstand;
 • Minder vaak inhuren van dure externe deskundigen door de gemeente;
 • Inwoners met financiële problemen leren om gebudgetteerd met geld om te gaan;
 • Geen overschrijdingen van begrotingen, alléén als deze elders uit de begroting gecompenseerd kunnen worden;
 • De uitgaven voor de jeugdzorg via de juiste indicatoren beter beheersbaar maken;
 • Huizen zijn de laatste jaren aanzienlijk meer waard geworden. Daarom kan de OZB naar beneden worden aangepast zonder inkomstenverlies voor de gemeente;
 • Inwoners van Zoetermeer die in financiële nood verkeren geen boete opleggen voor te late betaling maar de oorzaak daarvan aanpakken. Bied financiële coaching aan om het huishoudboekje te laten kloppen.

Onderwijs – HBO

Een basisschool is één van de eerste sociale ontmoetingsplaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten. Ouders moeten vrij zijn om te bepalen aan welke school zij hun kinderen willen toevertrouwen.

De scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Boventallige leerlingen in leegstaande lokalen van andere scholen huisvesten is geen oplossing. 

Modulair bouwen is hier een oplossing voor. Meebewegen met leerlingenaantallen en de veranderende gezinssamenstellingen in de wijken. 
Een flink deel van het gebouwenbestand in het basisonderwijs is aan vervanging toe. De PDvZ is voor een flexibele huisvesting door modulair te bouwen.

Als gemeente wil je jongeren kansen bieden. Goed onderwijs, banen, huisvesting, maar ook ontspanning. Zoetermeer heeft veel projecten met betrekking tot scholing en banen. Een veelgehoorde klacht vanuit het bedrijfsleven is echter dat deze niet aansluiten bij de praktijk. 
Ook wil de PDvZ streven naar uitbreiding van het hbo-onderwijs in Zoetermeer.

Steeds minder jongeren sporten ondanks een veelvoud aan mogelijkheden bij diverse sportverenigingen in Zoetermeer; wij willen dit stimuleren door lagere kosten.

Partij Democratie voor Zoetermeer wil:

 • Randvoorwaarden creëren om het onderwijs te ondersteunen c.q. te stimuleren;
 • Veilige routes naar de basisscholen en middelbare scholen voor de leerlingen;
 • Vrije schoolkeuze in de eigen wijk; 
 • In gesprek gaan met het bedrijfsleven en het onderwijs, zodat de theorie aansluit op de praktijk;
 • Jongeren veiligheid bieden op school, in hun wijk, maar ook in uitgaanscentra;
 • Mogelijkheden van het hbo-onderwijs uitbreiden in Zoetermeer. 
 • Taalachterstand vroegtijdig signaleren en aanpakken;
 • Het sporten op de scholen stimuleren.

Samenspraak met bewoners

Al jaren heeft de gemeente Zoetermeer samenspraak/participatie hoog in het vaandel staan, maar zij begrijpt nog steeds niet hoe dit moet. Daarom ging en gaat het regelmatig mis.

Bij de ontwikkeling van bouwprojecten is er voor de omwonenden niet of nauwelijks de mogelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen. Op het moment dat de inwoners geïnformeerd worden over een plan in hun buurt is de ontwikkeltrein al in volle gang en niet meer te stoppen. 

De gemeente maakt nog steeds geen gebruik van de kennis bij de inwoners in een vroeg stadium, omdat zij meent dat de processen hierdoor veel langer gaan duren, en er geen ambtelijke capaciteit is om dit te begeleiden.

De PDvZ vindt dat onzin. Het college moet eerder en beter luisteren naar de inwoners. En niet alleen luisteren maar ook daar gevolg aan geven. 

Juist door samenspraak aan het begin van een project kom je tot een gedegen uitwisseling van ideeën, van mogelijkheden en ook onmogelijkheden. Zo geef je samen met de inwoners vorm aan de stad en voorkom je juist ellenlange procedures.

Partij Democratie voor Zoetermeer wil:

 • dat de participatie meer wordt dan alleen aanhoren en overrompeld worden;
 • dat de inwoners vanaf het begin betrokken worden bij een plan in hun woonomgeving;
 • dat de door inwoners aangeleverde aandachtspunten serieus worden genomen;
 • dat vragen/zorgen van inwoners over een plan in hun woonomgeving op tijd worden beantwoord;
 • dat nieuwe bouwprojecten niet eerder starten dan wanneer voldoende draagvlak voor de plannen vanuit de bewoners/belanghebbenden is verkregen;
 • dat er gebruik gemaakt wordt van de kennis en kunde van de inwoners.

Verkeer en vervoer

“Zoetermeer de best bereikbare stad”. Dit was de slogan van het mobiliteitsplan. Helaas moeten wij concluderen dat met de komst van minimaal 4500 woningen in het Entree gebied en het omvormen van de Afrikaweg tot stadsstraat er door de enorme stijging van verkeersbewegingen een verkeersinfarct gaat ontstaan. 

Zoetermeer heeft door haar ligging geweldige mogelijkheden richting Den Haag, Delft, Rotterdam en Leiden. Dit vergt een stevige aanpak van ons verkeersnetwerk en beantwoording van de wensen van de inwoners van Zoetermeer, haar bezoekers, en natuurlijk het MKB. 

Kortom, de PDvZ toetst de gemeente aan de uitvoering van het mobiliteitsprogramma. De toegankelijkheid en de verkeersveiligheid van onze stad is van levensbelang om de slag met onze omliggende steden te winnen.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Dat de randstadrail een betere aansluiting krijgt op de steden Rotterdam, Leiden en Delft;
 • De veiligheid van de stations moet sterk verbeteren. Randstadrailreizigers voelen zich in de avonduren niet altijd veilig;
 • Bevordering van duurzame mobiliteit moet altijd een speerpunt zijn. Dus het fietsgebruik nog meer stimuleren;
 • Een betere fietsroute aanduiding naar de wijken;
 • De parkeernorm moet worden bijgesteld. De parkeermogelijkheden in Zoetermeer dragen niet optimaal bij aan een aangenaam verblijf in de stad. Bewoners ervaren vaak parkeeroverlast in de wijken. Dit spanningsveld heeft de volledige aandacht van onze partij;
 • De stad, qua verkeer, zeer toegankelijk houden, met name voor bezoekers en leveranciers van de middenstand in Zoetermeer. Het moet voor bezoekers van onze winkelgebieden een lust zijn om hier te winkelen. En daar hoort een passend parkeerbeleid bij;
 • Particuliere oplaadpalen voor elektrische auto’s bevorderen en faciliteren zodat overlast tot het minimum wordt beperkt.

Veiligheid

Zoetermeer kampt steeds meer met diverse vormen van criminaliteit. Regelmatig is er op sociale media te lezen dat ook onschuldige burgers hierbij worden getroffen.

Het gevoel van veiligheid is een essentiële basisbehoefte van de mens. Het missen van dit gevoel leidt tot lichamelijke klachten en isolement.

Veel mensen voelen zich onveilig en durven niet meer naar buiten. Het aantal aangiftes bij de politie suggereert dat het meevalt, maar de realiteit is dat veel mensen geen aangifte meer doen uit angst voor sancties.

Het percentage opgeloste zaken is schrikbarend laag. Zelfs in de eigen wijk voelt men zich niet veilig.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Meer (tijdelijk) cameratoezicht op onveilige plekken;
 • Meer bevoegdheden voor de wijkagent;
 • In meerdere wijken een Stadsmarshall/ Team Handhaving;
 • Een professionele app ontwikkelen, in beheer van de wijkagent, voor burgers waarmee zij melding kunnen maken van verdachte of criminele activiteiten in hun buurt;
 • Aanpak overlast veroorzakende hangjongeren door middel van samenscholingsverboden;
 • Meer toezicht bij uitgaansgelegenheden in het weekend om zo de veiligheid van iedereen te garanderen;
 • Ruimere mogelijkheden bieden om integrale veiligheid te ondersteunen. Voorbeeld hiervan is Wijk en Agent Samen (WAS);
 • Bevorderen van buurtbemiddeling.

Jongeren

Jongeren van 18 tot 27 maken veel veranderingen door. Ze worden zelfstandiger, krijgen meer verantwoordelijkheden en gaan zich op allerlei gebieden ontplooien.

De functie van het Jongeren Informatie Punt (JIP) moet verbeteren en zichtbaarder worden. Hier kan bij professionals advies worden ingewonnen over bijvoorbeeld het regelen van geldzaken, verzekeringen en (seksuele) gezondheid.

Bij het JIP zou ook bovendien meer participatie tussen jongeren en volwassenen kunnen plaatsvinden. Studenten die verstand hebben van geldzaken, ict of juridische zaken zouden hier jongeren kunnen bijstaan bij allerlei lastige kwesties. Zo wordt een brug geslagen tussen jongeren en alle inwoners van de stad.

Maar ook de huisvesting van veel jongeren blijft enorm achter. Jongeren moeten bij het verkrijgen van een betaalbare woning voorrang krijgen zodat jzij een eigen leven kunnen opbouwen.

En het stimuleren van cultuur en uitgaan in de eigen stad kan volgens de PDvZ echt veel beter. 

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Dat er meer inspraak, betrokkenheid en aandacht voor jongeren en starters in onze gemeente moet komen;
 • Dat er een beter woonklimaat voor alle inwoners van onze stad, in het bijzonder voor studenten, starters en jongeren moet komen;
 • Dat er een ambitieus en haalbaar en betaalbaar duurzaamheidsbeleid voor alle Zoetermeerders is;
 • Dat de horecaondernemers de vrijheid moeten krijgen om van Zoetermeer een bruisende stad maken en te laten blijven; 
 • De belangen van jongeren in deze vergrijzende samenleving moeten niet verloren gaan, meer nadruk op leren, wonen en werken voor jongeren. Kansen op werk vergroten.
 • Dat er een jongeren inspraakforum moet komen waar zij hun specifieke problemen kenbaar kunnen maken.
 • Dat elke wijk over een jongerencentrum moet beschikken. Waar jongeren o.a. huiswerk kunnen maken, kunnen gamen, biljarten en kaarten.

Wonen

PDvZ wil dat iedereen een passende woning kan vinden. Een woning die aansluit op de behoeften van de bewoner. Zoetermeerders, jong en oud, ervaren echter steeds meer moeite met het vinden van een goede en betaalbare woning.

Betaalbaar bouwen voor ouderen zorgt voor doorstroming op de huizenmarkt. Waar de woningmarkt op slot zit moet er juist meer gebouwd worden.

De situatie dat jongeren nog steeds bij hun ouders moeten wonen omdat er geen woningen beschikbaar zijn, moet tot het verleden gaan behoren. Wachttijden van meer dan 9 jaar op een woning kunnen gewoon niet meer.

Ouderen willen best hun te grote woning verlaten maar dan moeten er wel betaalbare woningen voor senioren worden gebouwd. Een Knarrenhof of vergelijkbare woonvormen zijn een goed alternatief maar het college wil daar geen ruimte voor maken. Terwijl de omliggende gemeenten zoals Lansingerland dit soort projecten juist stimuleren.

Maar daarnaast moet de leefbaarheid in de wijken wel worden gegarandeerd. Te veel, te hoog, zorgt voor overlast, meer fijnstof, geluidsoverlast, parkeerproblemen en gaat ten koste van het groen in de wijk.

De PDvZ pleit voor meer woningen voor jongeren en ouderen, en goede leefbaarheid in de wijk. 

Partij Democratie voor Zoetermeer wil:

 • dat er meer gebouwd moet worden voor jongeren en ouderen;
 • dat jongeren eerder kans maken op een woning dan nu het geval is;
 • dat er geen voorkeursbehandeling mag zijn voor statushouders ten opzichte van de inwoners van Zoetermeer;
 • dat er projecten zoals een Knarrenhof gerealiseerd kunnen worden in Zoetermeer;
 • dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen om doorstroming te stimuleren;
 • dat er niet te veel, en te hoog gebouwd mag worden in de wijken zodat de leefbaarheid gegarandeerd blijft.

Zorg en Welzijn

De zorg is voor de gemeente een alsmaar groeiende kostenpost. Tegelijkertijd is er in de jeugdzorg sprake van enorme wachtlijsten en laat de kwaliteit van (thuis)zorg te wensen over.

De PDvZ vindt dat de zorg ontregeld moet worden. In dat geval komt er meer tijd en aandacht waarmee de kwaliteit ook omhooggaat. Daar waar het kan, is mantelzorg een fijne oplossing. 

De jeugdzorg heeft dringend ingrijpen nodig. Door in te zetten op preventie, scherpere toezicht op aanbieders en slim inkopen, moeten de wachtlijsten naar beneden.

Voor ouderen is het belangrijk dat er goede en betrouwbare thuiszorg beschikbaar is.

Zoetermeerders, jong en oud en alles ertussenin, moeten zich prettig voelen in Zoetermeer en moeten bij een zorgbehoefte erop kunnen vertrouwen dat er snelle, passende en goede zorg geleverd wordt. 
 

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Dat er meer aandacht voor problematiek in de jeugdzorg nodig is;
 • Beter toezicht op zorgaanbieders;
 • Inkoop van zorg beter beheersbaar moet worden;
 • Dat de zorg ontregeld moet worden;
 • Stimuleren mantelzorg door solide ondersteuning.

Jeugdzorg:

 • Wachtlijsten moeten acceptabel zijn. Enerzijds is hier meer geld vanuit het Rijk voor nodig, anderzijds kan de gemeente zelf daar ook aan bijdragen.  
 • Inzetten op preventie (schoolmaatschappelijk werker);
 • Integrale aanpak van casussen door werken met multidisciplinaire teams met voldoende expertise;
 • Meer aandacht voor de overgang van Jeugdwerk naar Wmo (of Wlz); 
 • Ontregelen van de zorg door minder administratieve handelingen te verwachten/eisen van zorgaanbieders.

Zorgaanbieders:

 • Betere (veelvuldige) controle op de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg (zowel Zorg in Natura als pgb); zowel vooraf bij het toetsen van nieuwe zorgaanbieders als gedurende de looptijd van het contract. Dit kan door datagericht en risicogericht onderzoek. 

Groen en duurzaam in Zoetermeer

De Partij Democratie voor Zoetermeer is voor een optimaal leefbaar Zoetermeer, waarbij een goede groenvoorziening hoort en men aandacht heeft voor de natuur. Er dient wel altijd een goede afweging van eventuele economische belangen te worden gemaakt.

Het onderhoud van de paden in de parken dient te worden aangepakt, daarnaast dient de onkruidverwijdering in de wijken aanzienlijk verbeterd te worden. Maar er moeten ook meer initiatieven komen tot het stimuleren van vrijwilligersactiviteiten voor onderhoud van de eigen buurt, zoals bijvoorbeeld het gratis beschikbaar stellen van papierprikkers en afvalzakken voor het opgeruimde zwerfafval.

De gemeente moet nu eindelijk eens daadwerkelijk actie gaan ondernemen met duurzaamheid i.p.v er alleen er maar over te praten. De gemeente moet budget vrijmaken om bestaande eigen panden en scholen, gymzalen etc. te verduurzamen.

Het energieloket moet veel professioneler worden en goede aantrekkelijke aanbiedingen arrangeren voor investeringen van particulieren, waarbij de insteek moet zijn samen te werken met Zoetermeerse bedrijven.

Daarnaast moet er één loket voor duurzaamheid zijn, teneinde te voorkomen dat elke afdeling er zich mee gaat bemoeien en er uiteindelijk niets gebeurt.

Er moet worden gestimuleerd dat bedrijven de daken van hun bedrijfspanden gaan gebruiken en beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.  De regelgeving dient veel eenvoudiger te worden, zoals bijvoorbeeld voor het afgeven van vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen aan zijaanzicht/zijgevel.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Dat er beter onderhoud van de paden in de natuurgebieden moet plaatsvinden;
 • Betere aanpak van onkruidbestrijding in de wijken;
 • Stimuleren initiatieven burgers voor de aanpak van zwerfafval in de natuur;
 • Vergunning voor nieuwbouw alleen bij nul op de meter;
 • Energieloket dient te komen met professionele aantrekkelijke aanbiedingen voor projecten duurzaamheid;
 • Geen vergunning voor nieuwe windturbines, maar alternatieve duurzaamheid. De bestaande windturbines verwijderen voor alternatieve energiebronnen;
 • Regelgeving voor duurzaamheid dient te worden vereenvoudigd.

Cultuur, horeca en evenementen

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt dat het aanbod van cultuur, horeca, evenementen en andere activiteiten gericht op verblijf in Zoetermeer hoogwaardig moet zijn. Onder hoogwaardig verstaan we een aanbod dat past bij het profiel van Zoetermeer. 

De PDvZ is voorstander van een breed cultureel aanbod in Zoetermeer (Kunst, Bibliotheek, Dans, Film, Architectuur, Media, Monumenten, Musea, Muziek en Theater). Bestaande en nieuwe initiatieven worden daarom door ons gesteund en gestimuleerd. 

De subsidie voor kansrijke projecten mag echter niet meer dan 50% van het budget bedragen. Initiatiefnemers van projecten die voor subsidie in aanmerking komen zullen zelf voor de overige financiering moeten zorgdragen.

De PDvZ vindt ook dat er een jaarlijkse controle moet worden uitgevoerd om de subsidieverstrekking te toetsen aan de doelstellingen. Daarnaast dient er een deugdelijke financiële verantwoording plaats te vinden van de gesubsidieerde projecten. 

Instellingen zoals het Stadstheater en het poppodium Boerderij zijn voorbeelden voor de stad waar zelfs bezoekers vanuit het buitenland graag naartoe willen komen. Dit zorgt voor toeloop bij hotels, restaurants en horecagelegenheden.

Niet kansrijke instellingen moeten worden afgeschaald en uiteindelijk worden vervangen door wel kansrijke initiatieven. Ook vindt de PDvZ dat er meer grootschalige evenementen georganiseerd kunnen worden in en rond Zoetermeer. 

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Ondersteuning van bestaande en nieuwe initiatieven op cultureel gebied;
 • Een grotere diversiteit aan projecten die in aanmerking komen voor subsidie op basis van geschetste voorwaarden;
 • Geen automatische continuering van bestaande subsidies;
 • Maximaal 50% aan subsidie voor kansrijke projecten;
 • Jaarlijkse controle over verstrekte subsidie. Bij constatering van misbruik subsidie of in het geval van niet (financieel) levensvatbare projecten, stopzetten van de toekenning; 
 • Meer mogelijkheden voor inwoners om deel te nemen aan culturele evenementen;
 • Meer aandacht voor cultuur op bijvoorbeeld scholen. Het moet voor iedereen mogelijk zijn laagdrempelig te genieten van het Zoetermeerse cultuuraanbod;
 • Het sneller verstrekken en afhandelen van vergunningen voor evenementen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn;
 • Vergroten van het uitgaansaanbod voor jongeren;
 • Aantrekkelijke evenementen verspreid over de stad;
 • Stimuleren duurzame evenementen en activiteiten;
 • Kansrijke evenementen stimuleren en kansarme instellingen afschalen en vervangen.
   

De economie, de onderneming en Retail

De ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van Zoetermeer. De PDvZ vindt het belangrijk dat het vestigingsklimaat op een hoog niveau blijft. Daarom minder (overbodige) regels en belastingen.

Op de MKB-ranking "vriendelijkste gemeente van 2020-2021" staat Zoetermeer op de 15e plaats. Doelstelling van de PDvZ is dat wij in de top 10 belanden.

De PDvZ is voor een levendig straatbeeld. Ambulante handel moet worden gestimuleerd en niet worden weggepest. De bloemenkiosk, de stroopwafelkraam en de ijscoman horen bij het straatbeeld. 

De aanwezigheid van horecabedrijven binnen Zoetermeer zorgt voor een levendige woonomgeving. Voor veel mensen is de horeca een sociale ontmoetingsplaats. Daarnaast vervult de horeca een ondersteunende rol voor toerisme en voor verschillende activiteiten zoals winkelen en diverse evenementen

De PDvZ vindt dat re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen in de bijstand gestimuleerd moet worden door middel van verplicht vrijwilligerswerk. Weigeren betekent korting op de uitkering. Deze maatregel moet erop gericht zijn om uiteindelijk betaald werk te vinden.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Het Ondernemershuis moet zich verder ontwikkelen en vertegenwoordigd worden in de ondernemersplatformen;
 • Overbodige regels dienen te worden geschrapt. Eén nieuwe regel betekent twee bestaande regels schrappen;
 • Vergunningsprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningaanvragen sneller worden afgewikkeld. Extra veiligheidsmaatregelen niet afschuiven op organisatoren van evenementen. Gemeente dient ook eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 • De controle op de verstrekte subsidies moet worden aangescherpt;
 • Dat minder mensen gebruik zouden moeten maken van de bijstand en herscholing gestimuleerd moet worden;
 • Met de komst van minimaal 4500 woningen in het Entree gebied staan zowel de parkeernorm als de bereikbaarheid van de winkelcentra onder te grote druk. De infrastructuur moet hierop worden aangepast.

Energie en duurzaamheid

Voldoende energie is essentieel voor een welvarende samenleving. Duurzame vormen van energieopwekking verdienen de voorkeur, vanwege milieu- en klimaataspecten. De nationale overheid legt regio’s van lokale overheden hierin een taak op met de RES (Regionale Energie Strategie). Vroeg of laat zal het maatschappelijk wringen om deze maatregelen geaccepteerd te krijgen en in te passen in de omgeving. In sommige steden is het nu al het problematisch! 

Niet alle (duurzame) energiebronnen leveren voldoende energie of voldoen aan criteria voor leveringszekerheid. Daarom is een duurzame bron zoals kernenergie essentieel, om zowel qua hoeveelheid (kwantiteit), als qua leveringszekerheid (kwaliteit) garanties te kunnen bieden. 

Een kerncentrale kan naast elektriciteit ook warmte leveren. Dit opent mogelijkheden voor als er in de toekomst steeds meer wijken van het aardgas afgehaald worden. Ook zou laagwaardige warmte goed ingezet kunnen worden in de glastuinbouw rondom Zoetermeer.

Zoetermeer kan samen met een aantal omliggende gemeentes sturen op het gezamenlijk realiseren van een kerncentrale in de directe omgeving en daar de maatschappelijke (inkomsten), milieu en energetische voordelen van plukken. 

PDvZ wil niet milieu en leefbaarheid opofferen aan beperkende klimaat- maatregelen terwijl er voor de hand liggende kosteneffectieve oplossingen zoals kernenergie beschikbaar zijn.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:

 • Dat er een onderzoek gestart moet worden om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van een kleine kerncentrale;
 • Dat de gunstige ligging van onze hoogspanningsinfrastructuur wordt meegenomen in het onderzoek;
 • Dat ook waterstof als energiedrager tot de mogelijkheden moet worden gerekend;
 • Windturbines in onze woon en werkomgeving niet wenselijk zijn;
 • Zonnepanelen voorlopig als beste alternatief wordt gestimuleerd.