Missie en Visie Partij Democratie voor Zoetermeer

Missie

De Partij Democratie voor Zoetermeer (hierna te noemen PDvZ) zet zich als lokale partij samen met inwoners en bedrijven in voor een leefbare stad (Zoetermeer) zodat het voor iedereen een plezier is om hier te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Hierbij hoort ook een schoon, groen en veilig leefmilieu.

De PDvZ is een lokale partij in Zoetermeer die staat voor een degelijk sociaal- en economisch beleid. De PDvZ is een pragmatische no-nonsense partij die betrokken is bij het wel en wee van de Zoetermeerse bewoners en bedrijven. De PDvZ is een onderscheidende partij in het politieke spectrum.

De PDvZ wil een gemeente die inwoners en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en hun ontwikkelpotentieel en die zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.

Voldoende woningen voor starters, jonge gezinnen, doorstromers en ouderen, voor elke doelgroep een op maat beschikbare woning. Breed aanbod van onderwijs in de buurt waar men woont. Voldoende zorgcapaciteit en voorzieningen voor inwoners (zorg op maat).

De PDvZ komt op voor de democratische rechten van inwoners in onze gemeente. Bevoegdheden van de gemeente blijven bij de gemeente en mogen niet worden overgeheveld  naar provincie of rijk waar onze inwoners geen invloed op hebben.

De PDvZ zet zich in voor een goede en open communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar inwoners waarbij participatie als speerpunt in onze missie verankerd is.

De PDvZ wil groeien. Door meer zetels in de gemeenteraad groeit ook de invloed die onze partij kan uitoefenen om de doelstellingen te verwezenlijken. Samen met de inwoners van Zoetermeer kunnen we op deze wijze de leefbaarheid van de stad vergroten.
 

Visie

De Partij Democratie voor Zoetermeer wil:

Betrokkenheid

Een sterke gemeente die betrokken is bij haar inwoners en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met inwoners en bedrijven ontstaat wederzijds inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen.

Betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de gemeente Zoetermeer, want de “gemeente” dat zijn wij met z’n allen en daarom dragen we samen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving. 

Een gemeente die zich focust op het belang van haar inwoners en bedrijven en die het lokale belang voorrang geeft boven provinciaal of landelijk belang.

Een gemeente die ook waakt over de democratische rechten van haar inwoners en daarom niet zomaar beleidsbevoegdheden overhevelt naar regionale samenwerkingsverbanden waarop onze inwoners geen invloed hebben.

Kwaliteit

Een gemeente met een effectief, klantgericht en no-nonsense bestuur zodat de beperkte middelen die de gemeente ter beschikking staan zo goed mogelijk worden ingezet. De gemeente moet hiervoor kunnen beschikken over mensen die de kwaliteiten hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen, onderwijs, werken en leven. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het  laag houden van de belastingen. Een evenwichtige verhouding tussen de belastingen en de uitgaven van de gemeente dient het gezamenlijke belang.

Aandacht voor groen, duurzaam en veiligheid staat hoog in het vaandel van de PDvZ. Bij duurzaamheid en milieu, groen en leefbaarheid moet steeds goed worden gekeken naar draagvlak, efficiëntie en leefmilieu.

Een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.

Een gemeente die tijdig, helder, transparant en zo volledig mogelijk met haar inwoners en bedrijven communiceert. Participatie  bij de vele projecten vindt de PDvZ niet alleen nuttig maar vooral noodzakelijk.

Alle inwoners moeten in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken over projecten die direct ingrijpen in hun omgeving.

Een gemeente die betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer is. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een stadsbestuur dat voldoet aan deze eisen.  

Kansen

Werken aan een krachtige en uitdagende samenleving zodat de samenleving als geheel tot ontwikkeling kan komen. Waar mogelijk moet de gemeente hiervoor kansen creëren en voorwaarden scheppen.

Een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld zijn om onderwijs te kunnen volgen.

Zelfredzaamheid van de inwoners; het is hun verantwoordelijkheid om de geboden kansen optimaal te benutten en zodoende hun dagelijks leven te verbeteren.

Zorg en hulp voor hen die dat nodig hebben. Voldoende goede zorg en hulp betekent dat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Nieuwe en creatieve wegen onderzoeken om inwoners te helpen geheel of ten dele in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Doelmatigheid

De samenleving staat grote investeringen te wachten op het gebied van de energietransitie. De PDvZ is van mening dat dat niet gepaard mag gaan met hoge kosten voor de inwoners.

“Van het gas af” kan alleen als alle alternatieven zijn onderzocht en er een regeling komt die inwoners vrijwaart van hoge investeringen aan hun huis of bedrijf.

Door juiste indicatoren beter beheersbaar te maken, kunnen we de uitgaven voor de jeugdzorg beter inzichtelijk krijgen. Hierdoor kan de stijging van deze kosten worden beperkt.

De doelstelling om de integrale veiligheid te vergroten in Zoetermeer heeft de PDvZ als één van haar speerpunten. Aanpak van overlastgevende (hang) jongeren, maar ook het in kaart brengen van zogenaamde jeugdbendes moet worden geïntensiveerd.  

Onderscheidend

De PDvZ onderscheidt zich ten opzichte van andere partijen door creatief, doeltreffend en efficiënt de belangen van inwoners en bedrijven van Zoetermeer te behartigen en uit te dragen.

De PDvZ is niet links en niet rechts maar voert een no-nonsense beleid met beide benen op de grond. Maar altijd open voor dialoog met andere vertegenwoordigers van inwoners zoals milieubelangengroepen, buurt- en sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zonder onderscheid te maken in geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.